Činnosti koordinátora BOZP - inrep

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Činnosti koordinátora BOZP

V přípravné fázi stavby

 • Koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví

 • Koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě

 • Koordinátor BOZP zajistí podklady pro ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

 • Koordinátor bude nápomocen při jednání s projektanty v době zpracování projektové dokumentace a dávat technické návrhy řešení konstrukcí tak, aby již ve fázi zpracování projektů byla zabezpečena bezpečnost budoucích pracovníků zhotovitelů.

 • Koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP a požární ochrany - PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.


Při realizaci stavby

 • Koordinátor BOZP bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně

 • KOO bude pravidelně ( předpoklad 1-2 dny v týdnu ) provádět kontroly prací přímo na stavbě se zaměřením na dodržování BOZP a technologických postupů s ohledem na bezpečnost veškerých pracovníků na staveništi ( z toho 1x týdně při případném kontrolním dni )

 • Z těchto pravidelných kontrol bude KOO vyhotovovat kontrolní zápisy včetně fotodokumentace s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků, případně navrhnout optimální řešení

 • Následně bude KOO kontrolovat a vyhodnocovat dodržování nápravných opatření zjištěných nedostatků s ohledem na BOZP a souvisejících předpisů

 • Koordinátor BOZP se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů

 • KOO bude sledovat dodržování vyznačení únikových cest a spolupracovat s investorem a zhotovitelem na vytipování toku materiálu a pracovníků na stavbě

 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat pořádku na staveništi, řádné uskladnění stavebního materiálu, aby nemohlo dojít vlivem špatného uskladnění k poškození zdraví pracovníků, případně k úrazu

 • Pomoc při vytipování a rozmístění bezpečnostních značek apod.

 • Koordinátor BOZP bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností

 • Koordinátor BOZP bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav

 • Koordinátor BOZP bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací

 • Koordinátor BOZP bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám

 • Koordinátor BOZP bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat


Povinnosti zadavatelů staveb

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. V předstihu koordinátor vytipuje a upřesní nutné údaje, které bude potřebovat pro zpracování plánu BOZP a další součinnosti zadavatele stavby v průběhu realizace.


Přípravná fáze stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. , nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.


Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

 • u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a budena nich pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 • u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

V následující tabulce je uveden přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

 

Popis situace

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů
provádějicích
stavbu

na stavbě budou
prováděny práce
dle 591/2006
Sb

rozsah stavby
přesahuje limity
dle § 15 zákona č.
309/2006 Sb.


nutno nechat
zpracovat
plán BOZP

nutno zaslat
oznámení o
zahájení prací
na OIP


nutno určit
koordinátora při
realizaci stavby

1

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ne

-

-

ne

ne

ne

2 a více

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ano

Koordinátor BOZP a projektant

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části "E" projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP:

 • Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:

         o celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v řepočtu na 1 osobu
         o celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více
         než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 • Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.:

         o práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
         o práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce             větší-než 5m
         o práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných             určených pro trvalé zabudování do staveb
         o práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
         o práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
         o práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických             činitelů podle zvláštních právních předpisů
         
o práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
         o práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
         o studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud              nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
         o potápěčské práce
         o práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Složil jsem zkoušku z odborné způsobilosti vydanou Českou společností stavebních koordinátorů ČSSI a vystavenou na moji osobu pod číslem 0225 ze dne 13.2.2008 a následně s ohledem na §11 bod 4) o opakované zkoušce odborné způsobilosti jsem získal OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pod evidenčním číslem SGS/020/KOO/2013 ze dne 14.11.2013

Jsem pojištěn při ČKAIT na pojistnou částku 250 000,- Kč. Dále jsem pojištěn na profesní odpovědnost za škodu v rámci činnosti koordinátora BOZP na pojistnou částku 1.000 000,- Kč.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky